Atriumfonden

Om Atriumfonden

Praktiske informationer

Atriumfonden er et botilbud til mennesker, der er visiteret efter servicelovens §§§ 107 – 108 – 85 og har brug for at opholde sig i et udviklende miljø.

Atriumfonden henvender sig til mennesker med psykiske lidelser, nedsat psykisk funktionsevne, samt et muligt side-misbrug i aldersgruppen fra 18 år og op efter.

Som medlem af LOS, er vi i Atriumfonden forpligtiget til at efterleve følgende 10 forventninger:

 1. Vi støtter vores borgere i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
 2. Vi involverer og understøtter vores borgere i at de i så høj grad som muligt, kan indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov.
 3. Vi arbejder med faglige tilgange og metoder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og med et mål om at inddrage vores borgere i beslutninger er vedrører deres liv.
 4. Vi arbejder for at understøtte vores borgere i deres fysiske og mentale sundhed og trivsel.
 5. Vi arbejder for at forebygge magtanvendelser, samt vold og overgreb.
 6. ​Vi har en kompetent ledelse, som bidrager til en stabil og kompetent drift, og som arbejder for at medarbejderne besidder de rette og relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
 7. ​Vi arbejder for at tilbuddets fysiske rammer, samt pædagogiske og sundhedsindsatser understøtter borgerens udvikling og trivsel.
 8. Atriumfonden står for gennemsigtighed og for en fair, effektiv og ansvarlig anvendelse af de skattekroner, som finansierer vores tilbud og indsatser.
 9. Vi står for saglig og åben dialog, baseret på fakta og anerkendelse af alle aktørers bidrag.
 10. Vi tror på, at vi har et fælles ansvar for vores borgere i tæt samarbejde med civilsamfundet, kommuner, pårørende og lokalsamfund mv.

Personalet

Atriumfonden er en arbejdsplads, hvor faglig og personlig udvikling prioriteres.

Det tilstræbes, at afdelingernes personale kontinuerligt tilbydes relevante faglige kurser og efteruddannelse. Dette gøres således, at der vedvarende er overensstemmelse mellem den faglige ekspertise og de faglige problemstillinger, som relaterer sig til den enkelte borger og borgergruppen som helhed.

Rundt om borgeren

Vores faglige målsætning er at medvirke til at skabe en ramme, hvor livskvalitet i borgerens egen forståelse kan udfolde sig. Med udgangspunkt i den bio-psyko-sociale forståelsesramme for mennesker med psykiske lidelser, ser vi mennesket som et handlende individ. Denne med indflydelse på eget liv og under påvirkning af såvel kultur, som omgivelser. Vi lægger derfor vægt på, at Atriumfondens borgeres beskæftigelse, aktiviteter og sociale kontakter, både er inden- og udenfor afdelingen. Pårørende har ofte afgørende betydning for hver enkelt og har derfor også en stor plads i afdelingernes hverdagsliv.

Som oftest har borgeren haft et længere forløb i behandlingpsykiatrien inden indflytning. Og oftest har den kommunale visitator ligeledes haft tilsvarende forudgående kendskab til borgeren. Der vil derfor typisk være overordnede mål for at sikre borgeren bedst mulig livskvalitet, samt undgå yderligere tab af funktionsevne ved indflytning i Atriumfonden.

Samarbejdet

I takt med at vi lærer borgeren og dennes virkelighed at kende, samarbejder vi med borgeren om at sætte mere konkrete delmål. Pårørende og eventuelt selvvalgt netværk inddrages, hvis borgeren ønsker det. Vi er i løbende dialog med visiterende myndighed og eventuel distriktspsykiatrien. Vi lægger vægt på, at der ikke er én rigtig måde at udvikle vores borgere på.

Nogle af de udgangspunkter Atriumfonden arbejder efter er at:

 • Vi arbejder struktureret og målrettet med kvaliteten i vores botilbud.
 • Vi ønsker, at vores tilbud er præget af ligeværdig dialog og meningsudveksling.
 • Vi stiller krav og har forventninger til hinanden.
 • Vi arbejder for, at borgerne øver indflydelse på egen livssituation og egne rammer.
 • Vi arbejder for at inddrage pårørende i samarbejdet med borgeren og Atriumfonden.​